SORATEN by Sayuri Tsuneishi

photo by Tomokazu Yokoyama / ALPHAS PHOTO